Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu INBAG.sk

Reklamačný poriadok spoločnosti eurOKontakt s.r.o. je vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 

Kontaktné telefónne čísla:         048/471 05 01 alebo 0903 524 351
Kontaktná e-mailová adresa:    objednavky@inbag.sk
 

Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľa o podmienkach, postupe a spôsobe uplatnenia reklamácie pre výrobok zakúpený v spoločnosti eurOKontakt prostredníctvom internetového obchodu inbag.sk.
 

 1. Každý výrobok predávaný spoločnosťou eurOKontakt je originálny výrobok oficiálneho výrobcu, ktorý je
     zmluvným dodávateľom spoločnosti eurOKontakt.

 2. Zaplatením ceny výrobku prechádza na kupujúceho vlastníctvo zakúpeného produktu.

 3. Kupujúci má právo vrátiť tovar do 14 dní odo dňa nákupu bez uvedenia dôvodu za podmienky, že tovar bude
     nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale spolu so všetkým príslušenstvom.

 4. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Podľa Občianskeho zákonníka § 260 je
     záručná doba u všetkých výrobkov 24 mesiacov.

 5. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne závada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne
     používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na
     jeho bezplatnú, včasnú a riadnu opravu.
     Kupujúci si môže uplatniť právo na opravu v spoločnosti eurOKontakt, ktorá zabezpečí opravu v
     autorizovanom servise.

 6. V prípade závady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný
     ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na
     výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú
     zľavu z ceny výrobku.

 8. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa je stanovená maximálna lehota na vybavenie reklamácie najneskôr
     do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
     Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je
     možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne užívaný ako výrobok bez vady (t.j. právo od
     kúpnej zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok). 

 9. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu inbag.sk je možné reklamovať iba na základe
     písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu spoločnosti eurOKontakt s.r.o. spolu s reklamovaným
     tovarom a dokladom o zakúpení.

     Reklamácia tovaru musí obsahovať:

 •  označenie čísla objednávky
 •  označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná
 •  označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy
 •  dôvod reklamácie
 •  práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
 •  dátum a podpis

  Tlačivo na vybavenie reklamácie si môžete stiahnuť tu

10. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať predávajúcemu vhodne zabalený, aby sa pri preprave nepoškodil.
      Predávajúci doporučuje zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

11. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti eurOKontakt,
      zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a priloženú dokumentáciu (faktúru, resp.
      pokladničný blok). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra
      alebo poštového doručovateľa.
      V prípade osobného doručenia reklamácie do sídla spoločnosti eurOKontakt je rozhodujúci dátum,
      ktorým predávajúci kupujúcemu potvrdí osobné prevzatie reklamácie.

12. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom
      dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej
      dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu prostredníctvom kuriéra.

13. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré vznikli zavinením kupujúceho a ak závada alebo
      poškodenie vzniklo najmä:

 • nesprávnym používaním
 • na základe mechanického poškodenia výrobku (napr. pádom, roztrhnutím, atď.)
 • pôsobením chemikálií alebo iných agresívnych látok
 • pôsobením vysokej / nízkej teploty
 • zatečením vodou alebo inou kvapalinou
 • ak vada vznikla bežným opotrebením,
 • ak nesie predložený doklad o kúpe zjavné známky prevedených zmien údajov
 • v dôsledku živelnej katastrofy

14. V prípade splnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok zo strany kupujúceho (bod 13) je predávajúci
      oprávnený neuznať reklamáciu.

15. Ak dôjde k výmene vadného výrobku za nový výrobok, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového
      výrobku.

16. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej
      dobe.

      Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť 01.01.2018 a plne nahrádza všetky predchádzajúce.   
      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
samsonite-cosmolite.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia