Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu [inbag.sk]

   Ustanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim 
   (ďalej len "VOP")

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode INBAG.SK je eurOKontakt s.r.o.,
    Sládkovičova 9,  974 05 Banská Bystrica

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle
    elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ, prosím, uveďte vaše meno, priezvisko, adresu, kam má byť
    doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť),
    v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, ak je odlišná
    od adresy doručenia.
    V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z z prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje sú
    spracúvané len na účely plnenia zmluvy (objednania, platby a dodávky tovaru) a v prípade výslovného súhlasu
    objednávateľa aj na zasielanie obchodných informácií (newslettrov).
    Získané osobné údaje sú chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu
    a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akýmkoľvek iným neprípustným spôsobom
    spracúvania.

4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na
    základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany
    prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru
    (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase
    uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru).
    Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj
    ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je
    momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo
    v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené
    v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích
    subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami
    alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie
    tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému
    prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou
    podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv
    z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný
    výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností
    identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formulára
    s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na
    vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí
    s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.
    V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom
    termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín
    dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná
    tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie
    podmienky s objednávateľom individuálne.

7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť
    zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa,
    telefón).
    Prevádzkovateľ prehlasuje, že pre zabezpečenie dodávky s využitím služieb tretích subjektov - zmluvný
    prepravca, kuriérska služba ako sprostredkovateľov, využíva len overené spoločnosti. Tieto môžu spracúvať
    osobné údaje objednávateľov poskytnutých prevádzkovateľom a viesť o nich evidenciu osobných údajov len
    v nasledujúcom rozsahu:
    - preprava a doručenie zásielky objednávateľovi
    - evidencia doručených a nedoručených zásielok
    - komunikácia iniciovaná dotknutou osobou vo veci doručovania zásielky treťou stranou
    - vybavovanie prípadných reklamácií alebo sťažností
   Tretia strana je oprávnená spracúvať osobné údaje len spôsobom a v medziach ustanovených zákonom
   o ochrane osobných údajov a je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch objednávateľov
   poskytnutých prevádzkovateľom.

8. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru
    v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe.
    Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych
    dní od doručenia tovaru.

9. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru
    pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca
    adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne
    neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti,
    na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške
    zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý
    neprevzal objednávku, bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho
    objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak
    objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene
    zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej
    zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom
    termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

10. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do
     14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle
     mu vyplnený formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí
     (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom
     dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy
     nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje
     vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia
     vráteného tovaru prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ nepožiada inak.
     V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť
     objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške
     min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).
     V prípade zrušenia objednávky objednávateľom pred dodaním tovaru (kvôli nemožnosti dodávky tovaru z
     určitého dôvodu) a s úhradou vopred, bude kúpna cena vrátená v lehote do 7 kalendárnych dní prevodom
     na účet objednávateľa, pokiaľ nepožiada inak.

11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba
     začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež
     nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare  
     určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
     (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom
     prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie
     je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny
     tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania
     zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

     V PRÍPADE NÁKUPU TOVARU V AKCII NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ ŽIADNU DODATOČNÚ ZĽAVU ALEBO
     ZĽAVOVÝ KUPÓN. AK OBJEDNÁVATEĽ NAPRIEK TOMU UPLATNÍ PRI NÁKUPE DODATOČNÚ ZĽAVU
     ALEBO KUPÓN, TÁTO ĎALŠIA ZĽAVA NEBUDE VO VÝSLEDNEJ CENE ZOHĽADNENÁ.

13. V prípade, ak sa objednávateľ aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné
      a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doručení objednávky do ČR objednávateľ platí cenu
      tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska
      (www.nbs.sk).

14. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo
     udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho
     prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je
     zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný ihneď kontaktovať prevádzkovateľa bez
     prevzatia zásielky. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru
     zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie
     mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ
     doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude
     objednávateľovi poskytnuté.

16. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú
      považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred
      expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku
      v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania
      alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto
      prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť
      dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru
      a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení
      objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom,
      aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

17. Objednávateľ svojou objednávkou potvrdzuje, že v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z z
      o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ môže spracovať a uschovať jeho osobné údaje, najmä
      tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovať ich vo
      všetkých svojich informačných systémoch.
      Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na uchovávanie osobných údajov:
      - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom
        a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
      - po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov,
        ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

      Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou,
      (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje
      vymaže zo svojej databázy. Registrovaný objednávateľ môže odstrániť svoj účet priamo v on-line režime v
      správe účtu zákazníka v úprave používateľského konta na web-stránke inbag.sk po prihlásení.

18. Objednávateľ v prípade jeho výslovného súhlasu so zasielaním obchodných informácií pri odoslaní objednávky
     alebo registrácii, môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ
     môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

19. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré
     nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
     sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon
     č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane
     spotrebiteľa.

20. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä
      prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
      Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez
      ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu
      príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy
      alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky
      niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a
      vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú
      nedotknuté.

22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického
      formulára s objednávkou s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

23. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV: Objednávateľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou
     o nápravu (e-mailom na objednavky@inbag.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ
     vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ
     odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo
     podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt
     ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.
     ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže
     spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

     Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je
     dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

     Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
     spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
     Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho
     zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka
     len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu
     neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
     alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 

     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP
     je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

     Tieto VOP sú platné od 25.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje
     právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia