ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU A ZÁRUKA

Všeobecne poskytovaná záruka na výrobky je v zmysle zákona stanovená na 24 mesiacov.

Pri prijatí a preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku (neporušenosť a kompletnosť). V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia alebo neúplnosti zásielky je potrebné spísať zápis s doručovateľom / prepravcom. V zmysle všeobecných zásad zodpovednosť za poškodenie počas prepravy nesie prepravca, u ktorého si kupujúci uplatní náhradu škody. V prípade zistenia závad, ktoré neboli zrejmé pri preberaní tovaru (tovar nie je dodaný v súlade s kúpnou zmluvou alebo je tovar nefunkčný), je nutné uplatniť bezodkladne reklamáciu / záruku u predávajúceho. Reklamáciu je nutné uplatniť písomnou formou s bližším popisom závady.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný preštudovať si priložený návod na používanie, prípadne návod na ošetrovanie výrobku a týmto sa riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru, na vady spôsobené mechanickým poškodením alebo neodborným používaním výrobku.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spat na zaciatok