1. CENY A ZĽAVY
2. OBJEDNÁVKA
3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU
5. DODACIE PODMIENKY

1. CENY A ZĽAVY
Ceny v internetovom obchode www.inbag.sk sú uvedené vrátane DPH 20%. V prípade špeciálnej akcie je pri výrobku uvedená akciová cena s DPH 20%.
Jednotlivé zľavy nie je možné kumulovať.

2. OBJEDNÁVKA

Odoslaním objednávky a následným potvrdením objednávky (alebo jej časti) zo strany predávajúceho je uzatvorená kúpna zmluva. Potvrdenie objednávky realizuje predávajúci formou e-mailu alebo faxu s uvedením dostupnosti tovaru a presnej špecifikácie tovaru a dodacích podmienok. Akceptáciou potvrdenia objednávky dochádza k záväznému potvrdeniu.
Kupujúci má možnosť skontrolovať stav objednávky v on-line režime preklikom z obdržaného potvrdenia objednávky. Objednávky sú archivované u predávajúceho s dostupnosťou pre kupujúceho.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo objednávku zrušiť pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení môže zrušiť objednávku len z dôvodu, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky. V opačnom prípade má predávajúci právo náhrady vzniknutej škody a to hlavne v prípade, že predávajúci nakúpil tovar na objednávku kupujúceho a týmto vznikli preukázateľne vynaložené náklady.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku z nasledujúcich dôvodov:

  • tovar je vypredaný, nevyrába sa alebo sa výrazným spôsobom zmenili vlastnosti alebo cena tovaru (predávajúci však kontaktuje kupujúceho, na vzniknutú situáciu ho upozorní a navrhne ďalší postup)
  • doručenú objednávku nie je možné potvrdiť (chybne uvedené údaje)
  • v prípade, že kupujúci do 3 pracovných dní neakceptuje potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU (zásielkový obchod)

V zmysle zákona má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci chce od zmluvy odstúpiť, musí o tom písomne informovať predávajúceho zaslaním vyplneného formulára Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár je možné poslať poštou, resp. môže byť doručený aj elektronicky.

V stanovenom termíne je kupujúci oprávnený vrátiť tovar:

  • v primeranom obale v kompletnom stave (vrátane príslušenstva)
  • nepoškodený
  • musí obsahovať všetky pôvodne priložené manuály a záručný list
  • musí byť opatrený dokladom o zakúpení tovaru

Kupujúci bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Predávajúci doporučuje kupujúcemu poistiť vrátenú zásielku, nakoľko pri prípadnej strate balíka za stratu predávajúci neručí. Balík je potrebné zaslať na adresu predávajúceho:

eurOKontakt s.r.o.
Sládkovičova 9
974 05 Banská Bystrica
telef. kontakt: 048/ 471 05 01

Zároveň je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze. Peniaze budú vrátené do 14 dní od doručenia bez závady vráteného tovaru. Za doručenie sa nepovažuje dobierka.
Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, vrátane nákladov na prepravu.
5. DODACIE PODMIENKY

Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade.V zmysle dodacích podmienok predávajúci uvádza orientačný termín dodávky pre tovar, ktorý nie je momentálne dostupný. Takýto tovar je kupujúcemu dodaný následne po jeho prijatí na sklad predávajúceho.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny na účet predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Objednaný a záväzne potvrdený tovar bude kupujúcemu doručený podľa dohodnutých podmienok v záväznom potvrdení. Tovar môže byť dodaný osobne – povereným pracovníkom predávajúceho, vyzdvihnutím tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho alebo vereným prepravcom (pošta, kuriérna služba). Tovar sa považuje za doručený odovzdaním kupujúcemu alebo verejnému prepravcovi. Pokiaľ tovar nie je doručený v poriadku, napr. poškodený obal, je nutné uvedenú skutočnosť ihneď reklamovať u príslušného prepravcu alebo doručovateľa.

Cena za dopravu akéhokoľvek tovaru sa účtuje vo výške 3 € bez DPH v rámci Slovenskej republiky, okrem tovaru zasielaného prostredníctvom kuriéra UPS. Pri zasielaní tovaru do zahraničia bude preprava účtovaná v zmysle taríf prepravcu.

V rámci špeciálnej limitovanej akcie neúčtujeme poplatky za dopravu pri nákupe v celkovej hodnote nad 40 € v rámci územia Slovenska.

Spôsob dopravy zvoľte vo formulári pri odoslaní objednávky.

6. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

    Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na objednavky@inbag.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi plne súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia danej zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Spat na zaciatok